Name : Cabang Batam
Full Address :

Kawasan Industri Tunas 2 Type 2-B, Batam Center Batam, Kep.Riau 29432

Telp : 0778-8073058, 8075039
Fax : 0778-8073055
Email : bm@btm.ekadharma.com