Name: CABANG BATAM
Full Address:

Kawasan Industri Tunas 2 Type 2-B, Batam Center Batam, Kep.Riau 29432

Telp: 0778-8073058, 8075059
Fax: 0778-8073055
Email:

bm@btm.ekadharma.com