Name : CABANG BATAM
Full Address :

Kawasan Industri Tunas 2 Type 2-B, Batam Center Batam, Kep.Riau 29432

Telp : 0778-8073058, 8075059
Fax : 0778-8073055
Email :

bm@btm.ekadharma.com